ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ໜັງສືພີມ ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ລາຍວັນ ໄດ້ລາຍງານໃນວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2020 ວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການນໍາໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຂັ້ນ.ປ 1 ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ 1.900 ກວ່າແຫ່ງ ເຫັນວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າທີ່ດີ ໂດຍຮັບສື່ການຮຽນການສອນສະບັບປັບປຸງໃໝ່ທັນເວລາກັບການເປີດສົກຮຽນໃໝ່ (2019-2020) ແລະ ໄດ້ຮັບຈຳນວນພຽງພໍສຳລັບນັກຮຽນ, ຄູ ແລະ ຫ້ອງຮຽນຂັ້ນ ປ.1 ໝົດທຸກຄົນ, ສັງເກດເຫັນວ່າ 98% ຂອງນັກຮຽນນຳໃຊປຶ້ມຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ 94% ຂອງຄູຂັ້ນ ປ.1 ນໍາໃຊ້ຄູ່ມືຄູ ແລະ ຊຸດອຸປະກອນສໍາລັບຄູ.

ນັກຮຽນ ແລະ ຄູ ຂັ້ນ ປ.1 ໝົດທຸກຄົນ ໄດ້ເປີດສົກຮຽນໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍນຳໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ວິທີການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ທີ່ເນັ້ນການປະຕິບັດຕົວຈິງ. ນອກຈາກສື່ການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ ແລະ ການບໍາລຸງຄູທີ່ສອນຂັ້ນ ປ. 1 ໝົດທຸກຄົນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ມອບງົບປະມານສະໜັບສະໜູນການສຶກສາໃຫ້ 24 ເມືອງຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ ແລະ ແຂວງເຊກອງ.

ງົບປະມານດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ຖືກອອກແບບໃຫ້ສະໜັບສະໜູນເມືອງທີ່ດ້ອຍໂອກາດທາງດ້ານການສຶກສາ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ ສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິທີການສອນໃຫ້ແກ່ຄູຂັ້ນ ປ.1 ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໄດ້ເປັນປະຈຳ. ຊ່ວຍໃຫ້ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ 24 ເມືອງ ສາມາດຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນໄດ້ 1.900 ຄັ້ງ ແລະ ຢ້ຽມຢາມກຸ່ມໂຮງຮຽນໄດ້ 200 ຄັ້ງ. ໃນການຢ້ຽມຢາມແຕ່ລະຄັ້ງ, ພະນັກງານ ສກມ ໄດ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກ 5 ຂົງເຂດຫຼັກຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ. ພວກເຂົາຈະກວດເບິ່ງວ່າໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບສື່ການຮຽນການສອນຫຼື ບໍ່, ສື່ການຮຽນການສອນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນຫ້ອງຂັ້ນ ປ.1 ຫຼື ບໍ່, ຊຸມຊົນຮັບຮູ້ຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຫຼື ບໍ່, ຄູຂັ້ນ ປ.1 ທູກທ່ານ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການບຳລຸງ ຫຼື ບໍ່, ກິດຈະກຳການພັດທະນາຕ່າງໆ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼືບໍ່. ການຕິດຕາມຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກບັນທຶກໂດຍການນຳໃຊ້ເທັບເລັດບັນທຶກຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກຕ້ອງຕາມເວລາຕົວຈິງ, ເທັກໂນໂລຍີສ້າງສັນຈາກກະຊວງ ແລະ ສກມ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຈຳນວນເອກະສານ ແລະ ເຄື່ອງຂຽນທີ່ທີມງານຕ້ອງຖືຕິດຕົວໄປນຳເວລາເດີນທາງ.

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ຜົນໄດ້ຮັບການວິເຄາະໂດຍ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາະເມືອງ ແລະ ແຜນງານບີຄວາ ຊຶ່ງຖ້າບໍ່ນັບວ່າເກີດການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ແມ່ນເຫັນວ່າມີສັນຍານຄວາມຄືບໜ້າທີ່ດີ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ.1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ 98% ຂອງໂຮງຮຽນ ໄດ້ຮັບສື່ການຮຽນການສອນສະບັບປັບປຸງໃໝ່ທັນເວລາກັບການເປີດສົກຮຽນໃໝ່ (2019-2020) ແລະ ໄດ້ຮັບຈຳນວນພຽງພໍສຳລັບນັກຮຽນ, ຄູ ແລະ ຫ້ອງຮຽນຂັ້ນ ປ.1 ໝົດທຸກຄົນ, ສັງເກດເຫັນວ່າ 98% ຂອງນັກຮຽນນຳໃຊປຶ້ມຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ 94% ຂອງຄູຂັ້ນ ປ.1 ນຳໃຊ້ຄູ່ມືຄູ ແລະ ຊຸດອຸປະກອນສຳລັບຄູ. ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຄູທີ່ຈະບຳລຸງທັກສະ, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ນຳໃຊ້ວິທີການສອນແບບໃໝ່ກໍ່ເປັນໄປໃນທາງບວກຄື: 94% ຂອງຄູຂັ້ນ ປ.1 ສົກຮຽນນີ້ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຝຶກບຳລຸງຄູປະຈຳການຂອງ ຂັ້ນ ປ.1, ການຕິດຕາມເຫັນວ່າ 68% ຂອງຄູຂັ້ນ ປ.1ໄດ້ສືບຕໍ່ການຝຶກອົບຮົມໂດຍການຮຽນດ້ວຍຕົວເອງນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນ ທີ່ແຜນງານບີຄວາສະໜອງໃຫ້ ລວມທັງວິດີໂອສາທິດການສອນ, ປຶ້ມຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ ແລະ ບົດບັນທຶກການສອນປະຈຳວັນ. ຄູສອນຂັ້ນ ປ.1 ຈຳນວນ 1,710 ທ່ານ ໃນແຂວງເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອແບບຕົວຕໍ່ຕົວ ຈາກຄູນິເທດ ໃນການຕອບຄຳຖາມທາງດ້ານເຕັກນິກກ່ຽວກັບຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່. ການສື່ສານລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນກໍເພິ່ມຂຶ້ນ, ການຕິດຕາມຂອງ ສກມ ເຫັນວ່າ 83% ຂອງອຳນວຍການໂຮງຮຽນໄດ້ເຂົ້າເຖິງຜູ້ປົກຄອງຂອງເດັກຂັ້ນ ປ.1 ໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໂດຍຜ່ານການປະຊຸມ, ງານມື້ໄຂສົກຮຽນໃໝ່, ການປຶກສາຫາລືຂອງຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ການສົ່ງຂ່າວປາກຕໍ່ປາກ, ການຄົ້ນຄວ້າເຫັນວ່າການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ປົກຄອງໃນດ້ານການສຶກສາຂອງເດັກແມ່ນກຸນແຈສູ້ຜົນສຳເລັດຂອງການຮຽນ.

ລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ເປັນລາຍການທາງດ້ານການສຶກສາທາງໂທລະພາບທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍລາວ ຂັ້ນ ປ.1 ໄປຄວບຄູ່ກັບຫຼັກສູດປະຖົມສະບັບປັບປຸງໃໝ່ກໍຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສັນຍານທີ່ດີຂອງຊຸມຊົນ, ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູຢູ່ໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບການສຳຫຼວດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະມານ 50% ຂອງຄົວເຮືອນເບິ່ງລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ. ຜົນໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວ, ເປັນການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ດີ ເນື່ອງຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາກຳລັງກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ.2 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໃນເດືອນກັນຍາ 2020.

ຂໍ້ມູນ ແລະ ຮູບພາບ: ໜັງສືພີມ ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ລາຍວັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here