ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ວັນທີ 26 ມີນາ 2020 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອອກຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 238/ທຫລ ວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັດໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດນະໂຍບາຍແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການລະບາດ ໃຫ້ແກ່ລູກໜີ້ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ.

ບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ປ່ອຍກູ້ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ສາມາດສືບຕໍ່ດຳເນີນກິດຈະການພາຍຫຼັງການລະບາດໄດ້ຖືກຄວບຄຸມຈົນກວ່າສະພາບຈະເຂົ້າສູ່ປົກກະຕິ.

ນະໂຍບາຍຕໍ່ລູກຄ້າເງິນກູ້

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ
ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

1. ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ເລື່ອນເວລາຊໍາລະໜີ້ທັງຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ, ປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍານຽມໃຫ້ລູກໜີ້ ຕາມທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມ;

2. ສະໜອງເງິນກູ້ບ້ວງໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ລູກໜີ້ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຟື້ນຟູການຜະລິດ;

ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນຍົກເວັ້ນການປະຕິບັດຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຈັດຊັ້ນໜີ້ແລະ ການຫັກເງິນແຮໜີ້ ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ສະບັບເລກທີ 512 ທຫລ, ລົງ ວັນທີ 29/06/2011 8, ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຈັດສັນໜີ້ ແລະ ຫັກເງິນແຮໜີ້ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນຂອງສະຖາບັນການ ເງິນຈຸລະພາກ ສະບັບເລກທີ 02/ ທຫລ, ລົງວັນທີ 04/02/2015 ແລະ ຂໍ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຫຍັດ ສະບັບເລກທີ 03/ທຫລ, ລົງວັນທີ 20/06/2008 ດັ່ງນີ້:

( 1 ) ການຈັດຊັ້ນໜີ້ພາຍຫຼັງການປັບປຸງໂຄງສ້າງ ແມ່ນໃຫ້ຮັກສາໄວ້ຊັ້ນເດີມ, ລູກໜີ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນ ເປັນໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ ແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ສາມາດຈັດຊັ້ນ ເປັນໜີ້ທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່;

(2) ການປັບປຸງໂຄງສ້າງໜີ້ ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເກີນສອງຄັ້ງ;

(3) ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ສາມາດປ່ອຍສິນເຊື່ອບ້ວງໃໝ່ ເພື່ອເປັນທຶນໝູນວຽນ ເສີມສະພາບຄ່ອງໃຫ້ລູກຫນີ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນເປັນໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ ແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ.

ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ພິຈາລະນານໍາໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆ ຕໍ່ກັບລູກໜີ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕາມຄວາມເໝາະສົມເປັນແຕ່ລະກໍລະນີ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງລູກໜີ້ ຂອງຕົນ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:

1. ປັບປຸງໂຄງສ້າງໜີ້ຄືນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ລູກໜີ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໂດຍກໍານົດອາຍຸສັນຍາ ຫຼື ງວດຊໍາລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ, ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຄືນໃໝ່ໃຫ້ສອດຄອ່ງກັບຄວາມສາມາດໃນການຊໍາລະໜີ້ຕົວຈິງຂອງລູກໜີ້. ໃນນັ້ນ, ໃຫ້ມີໄລຍະເວລາປອດໜີ້ຕົ້ນທຶນ ແລະດອກເບ້ຍ ເປັນເວລາ 1 ປີ ຫຼື ຕາມການ ຕົກລົງລະຫວ່າງ ເຈົ້າໜີ້ ແລະ ລູກໜີ້;

2. ສະໜອງເງິນກູ້ບ້ວງໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ລູກໜີ້ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດດັ່ງກ່າວ;

3. ມາດຕະການອື່ນໆ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແລະ ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ມີໜ້າທີ່ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການທີ່ກໍານົດໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ ແລະ ສັງລວມລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການທີ່ ກໍານົດໃຫ້ແກ່ຄະນະຜູ້ວ່າການຊາບເປັນແຕ່ລະເດືອນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ຕ້ອງດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດ ໂດຍສົມທົບກັບຂະແໜງການ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບ ກ່ອນດໍາເນີນການປັບປຸງສັນຍາ ແລະ ສະໜອງສິນເຊື່ອເພີ່ມ ພ້ອມທັງສ້າງລະບຽບພາຍໃນສະເພາະ ເພື່ອນໍາໃຊ້ ເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວລະບົບຂອງຕົນ ໂດຍກໍານົດຂັ້ນຕອນ ແລະ ສໍານວນເອກະສານໃນການສະເໜີຂອງລູກຫນີ້, ຫ້າມທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ນໍາໃຊ້ບັນດາມາດຕະການຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດ, ເຊື່ອງອໍາ ຫຼື ປິດບັງຄຸນນະພາບສິນເຊື່ອ.

ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນການຕິດຕາມກວດກາສິນເຊື່ອທີ່ໄດ້ ຮັບນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະຕ້ອງລາຍງານມາຍັງກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາຍໃນວັນທີ 10 ຂອງແຕ່ລະເດືອນຕາມແບບຟອມທີ່ກໍານົດ.

ລູກໜີ້ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ສາມາດສະເໜີຫາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະສະຖາບັນການເງິນ ເພື່ອພິຈາລະນາແກ້ໄຂ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະສະຖາບັນການເງິນ.

ທີ່ມາ: ລາວໂພສ (ພຸດສະດີ)

Hits: 200

LEAVE A REPLY

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້