ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ເມື່ອພະນັກງານຂໍລາພັກ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ ຫົວໜ້າ ຫລື HR ບໍ່ພໍໃຈ, ແຕ່ພວກເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າການລາພັກແມ່ນສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍແຮງງານ ຫຼືບໍ່?

ມື້ນີ້ ອິນໄຊລາວຈະພາມາຮູ້ຈັກວັນພັກ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ 2014 ດັ່ງນີ້:

ວັນພັກປະຈໍາອາທິດ

ຜູ້ອອກແຮງງານ ມີສິດໄດ້ພັກວຽກຢ່າງຫນ້ອຍ ຫນຶ່ງວັນ ຕໍ່ຫນຶ່ງອາທິດ ຫຼື 4 ວັນຕໍ່ເດືອນ, ຈະເປັນວັນອາທິດ ຫຼື ວັນໃດ ວັນຫນຶ່ງກໍໄດ້ ຕາມການຕົກລົງ ກັນ ລະຫວ່າງ ຜູ້ອອກແຮງງານ ກັບຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ວັນພັກທາງລັດຖະການ ແລະ ພັກບຸນປະເພນີ

ຜູ້ອອກແຮງງານມີສິດພັກວຽກ ໃນວັນພັກທາງລັດຖະການ ໂດຍໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານປົກກະຕິ ດັ່ງນີ້:

 1. ວັນຊາດ ວັນທີ 2 ທັນວາ ພັກ ຫນຶ່ງວັນ;
 2. ວັນບຸນປີໃຫມ່ສາກົນ ວັນທີ 1 ມັງກອນ ພັກ ຫນຶ່ງວັນ;
 3. ວັນແມ່ຍິງສາກົນ ວັນທີ 8 ມີນາ ພັກຫນຶ່ງວັນ ສໍາລັບເພດຍິງ;
 4. ວັນບຸນປີໃຫມ່ລາວ ພັກ ສາມວັນ;
 5. ວັນກໍາມະກອນສາກົນ ວັນທີ 1 ພຶດສະພາພັກ ຫນຶ່ງວັນ;
 6. ວັນຄູແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 7 ຕຸລາ ພັກ ຫນຶ່ງວັນ ສໍາລັບຄູ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ;
 7. ຜູ້ອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດໃຫ້ພັກ ຫນຶ່ງວັນ ສໍາລັບວັນຊາດຂອງຕົນ;

ໃນກໍລະນີ ວັນພັກທາງລັດຖະການຫາກກົງ ກັບວັນພັກປະຈໍາອາທິດນັ້ນ ໃຫ້ມີການພັກທົດແທນຄືນ

ສໍາລັບວັນພັກບຸນປະເພນີ ໃຫ້ອີງຕາມການຕົກ ລົງກັນລະຫວ່າງ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະຜູ້ ອອກແຮງງານ

ວັນພັກເນື່ອງຈາກເຈັບເປັນ

ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກຕາມລະບົບເງິນເດືອນ ມີສິດພັກວຽກຍ້ອນການເຈັບເປັນ ໂດຍມີການ ຢັ້ງຢືນຈາກແພດ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 30 ວັນ ໃນຫນຶ່ງປີ ໂດຍໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານເຕັມຕາມປົກກະຕິ

ສໍາລັບຜູ້ອອກແຮງງານ ທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານເປັນວັນ, ເປັນຊົ່ວໂມງ, ຕາມຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ຕາມການມອບເຫມົາ ທີ່ມີສັນຍາແຮງງານນໍາກັນທີ່ເຮັດວຽກເກີນ 90 ວັນ ຈະໄດ້ຮັບເງິນຄ່າແຮງງານໃນເວລາພັກ ເນື່ອງຈາກການເຈັບເປັນ

ວັນພັກເນື່ອງຈາກເຈັບເປັນທີ່ໄດ້ກ່າວຂ້າງເທິງ ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ສໍາລັບການພັກວຽກຍ້ອນການເຈັບເປັນທີ່ ເມາຈາກອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ຫຼື ພະຍາດອາຊີບ

ການພັກວຽກປະຈໍາປີ

ຜູ້ອອກແຮງງານ ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກຕິດຕໍ່ກັນຄົບຫນຶ່ງ ປີ ມີສິດໄດ້ພັກປະຈໍາປີ 15 ວັນ. ສໍາລັບຜູ້ອອກແຮງງານ ທີ່ເຮັດວຽກໃນຂະແຫນງວຽກງານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດຫມາຍແຮງງານ ມີສິດພັກວຽກປະຈໍາປີ 18 ວັນ ໂດຍແມ່ນຜູ້ໃຊ້ແຮງງານເປັນຜູ້ກໍານົດວັນພັກດັ່ງກ່າວ ລ່ວງຫນ້າໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ຫຼື ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີ ລະຫວ່າງ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ

ການພັກປະຈໍາປີ ທັງສອງກໍລະນີຂ້າງເທິງນີ້ ຜູ້ ອອກແຮງງານ ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ເຕັມຕາມປົກກະຕິ

ວັນພັກປະຈໍາອາທິດ, ວັນພັກທາງລັດຖະການ, ວັນພັກບຸນປະເພນີ ແລະ ວັນພັກກິດທຸລະສ່ວນຕົວ ບໍ່ໃຫ້ນັບເຂົ້າໃນວັນພັກວຽກປະຈໍາປີ

ຖ້າຜູ້ອອກແຮງງານ ຫາກບໍ່ໄດ້ພັກວຽກປະຈໍາປີອັນເນື່ອງມາຈາກເຫດຜົນຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານນັ້ນ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນຄ່າແຮງງານເພີ່ມ ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ເທົ່າກັບ 100% ຂອງຄ່າແຮງງານ ປົກກະຕິ ຕາມຈໍານວນວັນທີ່ບໍ່ໄດ້ພັກ

ການລາພັກເພື່ອກິດທຸລະສ່ວນຕົວ

ຜູ້ອອກແຮງງານ ມີສິດລາພັກເພື່ອກິດທຸລະສ່ວນ ຕົວ ຢ່າງຫນ້ອຍບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 3 ວັນ ໂດຍໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ຕາມປົກກະຕິ ໃນກໍລະນີດັ່ງນີ້:

 1. ພໍ່, ແມ່,ຜົວ ຫຼື ເມຍ ແລະ ລູກຂອງຕົນເອງ ເຈັບ ເປັນນອນໂຮງຫມໍ ຊຶ່ງບໍ່ມີຜູ້ເບິ່ງແຍງດູແລ;
 2. ພໍ່, ແມ່, ຜົວ ຫຼື ເມຍ ແລະລູກຂອງຕົນເອງ ເສຍ ຊີວິດ;
 3. ຕົນເອງແຕ່ງດອງ;
 4. ເມຍອອກລູກ, ຫຼຸລູກ;
 5. ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທີ່ຮ້າຍແຮງ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here