ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ຈາກຜົນສຳຫຼວດພະຍາດຕາບອດ ທີ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2017 ໃນກຸ່ມຄົນອາຍຸ 50+ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອັດຕາຊຸກຊຸມຕາບອດ1.7% ໃນຈໍານວນຜູ້ຕາບອດປະມານ 15,800 ຄົນ(ກຸ່ມອາຍຸ 50+) ຈະມີເພດຍິງ 76% ເພດຊາຍ 24%. ຖ້າປຽບທຽບເພດຍິງ ແລະ ຊາຍທີ່ໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດແກ່ນຕາຂຸ້ນ ທົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ເຫັນວ່າ ເພດຍິງໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດແກ່ນຕາຂຸ້ນທັງໝົດ 3592 ຄົນ ເພດຊາຍ 3520 ເຫັນໄດ້ວ່າຈຳນວນເພດຍິງ ທີ່ໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດແກ່ນຕາຂຸ້ນ ຍັງຕໍ່າເມື່ອທຽບກັບຈຳນວນຕາບອດ 

ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2020 ທີ່ ສູນຝຶກອົບຮົມສະຫະພັນແມ່ຍິງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງຊາຍໃນການຮັກສາສຸຂະພາບຕາ ໂດຍການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຮ່ວມກັບ ມູນນິທິເຟຼດໂຮໂລ ປະຈຳ ສປປລາວ, ເພື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນແກ່ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮັກສາສຸຂະພາບຕາ, ຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລືບັນຫາ ແລະສິ່ງທ້າທາຍດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ທີ່ເປັນອຸປະສັກແກ່ແມ່ຍິງ ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການບໍລິການສຸຂະພາບຕາ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນການຮັກສາສຸຂະພາບຕາ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາ”

ໂດຍໃນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ມີການນຳພາສົນທະນາ ໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆເຊັ່ນ:

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ
  1. ຄວາມສຳຄັນຂອງການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບຕາຂອງແມ່ຍິງ
  2. ປະສົບການ ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຕາ, ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້
  3. ແລກປ່ຽນປະສົບການແມ່ຍິງພິການ ໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບຕາ ຂໍ້ສະດວກ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະ

Hits: 23

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here