ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ເນື່ອງໃນໂອກາດ ວັນປ່ອຍປາ ແລະ ອະນຸລັກສັດນໍ້າ- ສັດປ່າແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດເອົາວັນທີ 13 ກໍລະກົດ ຂອງທຸກປີ ໂດຍໃນແຕ່ລະປີຈະມີຂະບວນການປ່ອຍປາ ລົງສູ່ແຫຼ່ງນໍ້າທໍາມະຊາດ ແມ່ນໍ້າລໍາເຊ ກໍ່ຄືຫ້ວຍຮ່ອງໜອງບຶງ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມອຸດົມສົມບູນໃຫ້ແຫຼ່ງນໍ້າ. 

ໃນປີ 2020 ນີ້, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີແຜນຈະປ່ອຍປາລົງສູ່ແຫຼ່ງທໍາມະຊາດ ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 55 ລ້ານໂຕ

ມື້ນີ້ ອິນໄຊລາວ ຈະພາທຸກຄົນມາຮູ້ຈັກກັບ ປາ 5 ຊະນິດ ໃນອັນດັບຕົ້ນທີ່ນອນຢູ່ໃນບັນຊີ I ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ຫຼື ສັດປະເພດຫວງຫ້າມຕາມມະຕິຕົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບັນຊີລາຍຊື່ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ປະເພດຫວງຫ້າມ ຫລື ບັນຊີI ແລະປະເພດຄຸ້ມຄອງ ຫລື ບັນຊີII ສະບັບ ເລກທີ 81/ນຍ, ລົງວັນທີ 13 /08/2008 ຄື: 

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

1.ປາບຶກ, ມີຊື່ທາງວິທະຍາສາດແມ່ນ Pangasianodon gigas

ມີສະເພາະໃນເຂດແມ່ນໍ້າຂອງ ຕອນຍັງນ້ອຍພວກມັນຈະກິນພືດໃນນໍ້າເປັນອາຫານ ເພາະພວກມັນບໍ່ມີແຂ້ວ ອາຍຸໄຂຂອງປາຊະນິດນີ້ແມ່ນ60 ປີ 

2. ປາຂ່າ ຊື່ທາງວິທະຍາສາດ Orcaclla Brcvirostris  

ປາຊະນິດນີ້ ພົບເຫັນໃນນໍ້າຈືດ ບ່ອນເຄີ່ງນໍ້າເຄັມນໍ້າຈືດ ສຳລັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ ພາກໃຕ້ ລະຫວ່າງຊາຍແດນລາວ ກຳປູເຈຍ ບໍ່ເຄີຍມີຢູ່ເໜືອຫຼີ່ຜີ ຫຼື ຄອນພະເພັງ ແຕ່ໃນະດູຝົນ ນໍ້າເຕັມຝັ່ງ ເຄີຍມີປາຂ່າເຂົ້າໄປໃນແມ່ນໍ້າເຊກອງ ເຊກະໝານ ເຊປຽນ ເຊຄໍາພໍ ເປັນບາງເທື່ອ ເພື່ອຊອກກິນປາ, ປາຊະນິດນີ້ ລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມ ມີນົມ 2 ເຕົ້າ ຫາຍໃຈດ້ວຍປອດ ເປັນປາທີ່ແຜ່ພັນຊ້າ ເພາະມີລູກບໍ່ຫຼາຍ ມັກຢູ່ເປັນຄອບຄົວ ໄປເປັນກຸ່ມ ມັກຢູ່ບ່ອນນໍ້າເລີກ ແລະ ບໍ່ມີນໍ້າໄຫຼແຮງ 

3. ປາ ກວາງ, ຊື່ວິທະຍາສາດ  Boesemani microlepis

ປາຊະນິດນີ້ ມັກພົບເຫັນຢູ່ນໍ້າເລີກ ອອກໄຂ່ໃນວັງນໍ້າເລີກໃນເດືອນ 2-3  ມັກກິນກຸ້ງ ປາ ກະປູ ແລະ ແມງໄມ້ເປັນອາຫານ ເຊິ່ງປາຊະນິດນີ້ມັກພົບເຫັນຫຼາຍໃນອະດີດໂດຍສະເພາະຢູ່ວັງນໍ້າເລີກ ບາງຈຸດຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ ແຕ່ປະຈຸບັນປາຊະນິດນີ້ມີຈໍານວນຫຼຸດລົງຫຼາຍ 

4. ປາເລີມ ຊື່ວິທະຍາສາດ Pangasuis sanitwongsei 

ເປັນປານໍ້າຈືດ ພົບໄດ້ໃນແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ປະເທດແຖບອິນໂດຈີນ ມັກກິນປູ ປາ ຂະໜາດນ້ອຍ ລູກຂອງປາຊະນິດນີ້ມັກຢູ່ເປັນກຸ່ມ ແລະ ຢູ່ບ່ອນບໍ່ໄຫລແຮງ 

5. ປາເສືອ, ມີຊື່ວິທະຍາສາດ Systormus partipentasona 

ປາຊະນິດນີ້ ເຄີຍພົບເຫັນສະເພາະຢູ່ໃນແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ແມ່ນໍ້າສາຂາຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ ມັກຢູ່ໃນປ່າທາມ ບ່ອນຮົກ ແລະ ມັກຢູ່ນໍ້າເລີກໃນລະດູແລ້ງ ອອກໄຂ່ໃນເດືອນ 3-4 ມັກກິນ ປາ ກຸ້ງ ກະປູ ຂີ້ກະເດືອນ ແລະ ແມງໄມ້ ເປັນອາຫານ  ໃນປະຈຸບັນປາຊະນິດນີ້ໄດ້ຫຼຸດລົງຫຼາຍພໍສົມຄວນ 

ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ໃນບັນຊີ I ເປັນສັດປະເພດຫວງຫ້າມ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ, ສັດປະເພດນີ້ເປັນສັດທີ່ຫາຍາກ, ໃກ້ຈະສູນພັນ, ມີຄຸນຄ່າສູງ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ. ສັດຈໍາພວກນີ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ. 

ສ່ວນການນໍາໃຊ້ນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ. ມາດຕາ 24 ການລ່າສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ ແລະສັດປ່າ ກໍານົດໄວ້ແຈ້ງຄື: ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າປະເພດຫວງຫ້າມ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນບັນຊີ I ແມ່ນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫາ ຫຼື ລ່າ ຢ່າງເດັດຂາດ ເວັ້ນເສຍແຕ່ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ ເພື່ອການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການຂະຫຍາຍພັນ,ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນະຍາດຈາກລັດຖະບານ. ຖ້າວ່າສັດກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫລວງຫລາຍຕໍ່ຊັບສິນຂອງບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຕ້ອງໄດ້ລາຍງານຕໍ່ອົງການປົກຄອງເມືອງ, ເທດສະບານ, ເພື່ອພິຈາລະນາແກ້ໄຂ. ສໍາລັບສັດທີ່ກໍາລັງທໍາລາຍ, ກໍ່ກວນອາລະວາດຄົນ ຫລື ເປັນໄພອັນຕະລາຍ ຕໍ່ຊີວິດຂອງຄົນ ຕ້ອງແກ້ໄຂຢ່າງທັນການແລ້ວຈຶ່ງລາຍງານຕໍ່ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here