ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 0805/ຫອຄ.ກທຄວ ລົງວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2020 ວ່າດ້ວຍການກວດສອບປະຫວັດຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • ສຳລັບການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ ທີ່ຕິດພັນກັບການປ່ຽນແປງ ການເພີ່ມຜູ້ລົງທຶນທີ່ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ ແມ່ນໃຫ້ກວດສອບປະຫວັດກ່ອນ ເວລາ ຂະແໜງ ປກສ ເຫັນດີ ຈຶ່ງປ່ຽນແປງເນື້ອໃນວິສາຫະກິດໃຫ້
  • ສຳລັບຫົວໜ່ວຍແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດໃໝ່ ແມ່ນໃຫ້ກວດສອບພາຍຫຼັງອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ ສົ່ງສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຄັດຕິດຊຸດສຳນວນຄໍາຮ້ອງແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດສົ່ງໃຫ້ຂະແໜງ ປກສ  ສຳລັບການແຈ້ງກັບມານັ້ນແມ່ນໃຫ້ຂະແໜງ ປກສ ຕອບສະເພາະຫົວໜວ່ຍທີ່ເຫັນດີ ພ້ອມກັບບອກເຫດຜົນທີ່ບໍ່ເຫັນດີ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງຕອບຜູ້ລົງທຶນພ້ອມ
  • ສຳລັບເອກະສານຄໍາຮ້ອງແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ທີ່ຜູ້ລົງທຶນມາຍື່ນນໍາເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດຜ່ານມາກ່ອນມີແຈ້ງການສະບັບນີ້  ທີ່ຍັງລໍຖ້າຄໍາເຫັນຂອງຂະແໜງ ປກສ ແມ່ນໃຫ້ອອກທະບຽນ ວິສາຫະກິດໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນເລີຍ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here