ວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2020, ອິນໄຊລາວ ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຮ້ອງທຸກ ຈາກຜູ້ອອກແຮງງານທ່ານໜຶ່ງ (ບໍ່ປະສົງອອກນາມ) ວ່າໄດ້ຖືກບໍລິສັດ ປ່ຽນຕຳແໜ່ງ ຈາກນາຍຊ່າງ ໄປເປັນພະນັກງານຂາຍອິດສະຫຼະ ທີ່ບໍ່ມີເງິນເດືອນ ແຕ່ຈະໄດ້ເງິນເປີເຊັ່ນຂາຍເທົ່ານັ້ນ (ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ສະໝັກໃຈ) 

ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີແມ່ບ້ານ, ຍາມ ແລະ ຄົນຂັບລົດ ທີ່ຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການດຽວກັນ ໂດຍຜູ້ກ່ຽວໄດ້ລະບຸເນື້ອໃນບາງຕອນວ່າ: ທາງບໍລິສັດໄດ້ມີການເອີ້ນໄປລົມນຳ ໃຫ້ປ່ຽນຈາກການເປັນນາຍຊ່າງ ໄປເປັນພະນັກງາຍຂາຍ ແບບອິດສະຫຼະ ທີ່ບໍ່ໄດ້ເງິນເດືອນ ແຕ່ຈະໄດ້ເງິນເປີເຊັ່ນຈາກການຂາຍລົດເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍທາງບໍລິສັດໄດ້ຢືນຢັນ ການກະທຳດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ໄດ້ເປັນການໄລ່ອອກ ແຕ່ເປັນການປ່ຽນຕຳແໜ່ງເທົ່ານັ້ນ 

ໃນຂໍ້ຄວາມຍັງລະບຸຕື່ມອີກວ່າ: ນອກຈາກຕົນເອງແລ້ວ ຍັງມີອີກຫລາຍຄົນທີ່ຕົກຢູ່ໃນສະຖານະດຽວກັນ ເຊັ່ນ: ພະນັກງານແມ່ບ້ານ, ພະນັກງານຍາມ, ພະນັກງານຂັບລົດ ແລະ ນາຍຊ່າງທີ່ບາງຄົນເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດດັ່ງກ່າວເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ເຖິງວ່າບໍລິສັດຈະບ່ອກວ່າ“ພະນັກງານຈະໄດ້ຮັບເງິນເປີເຊັ່ນຈາກການຂາຍ ຕາມຄວາມສາມາດຢູ່” ແຕ່ຜູ້ຖືກປ່ຽນຕຳແໜ່ງເຫັນວ່າ “ບໍ່ມີຄວາມເປັນທຳ ເພາະບໍ່ໄດ້ຊ່ຽວຊານໃນ ໃນວຽກງານການຂາຍ” ອີກທັງເປັນພະນັກຂາຍທີ່ບໍ່ມີເງິນເດືອນ ເຊິ່ງບໍ່ຕ່າງຈາກການໃຫ້ອອກວຽກ ໂດຍບໍ່ຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ໃນໝວດທີ 2 ການຍົກເລີກ ແລະ ສິ້ນສຸດສັນຍາແຮງງານ ໃນມາດຕາທີ 91 ການຍົກຍ້າຍຜູ້ອອກແຮງງານ ໄປເຮັດວຽກອຶ່ນຊົ່ວຄາວ ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ: ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ສາມາດຍົກຍ້າຍຜູ້ອອກແຮງ ໄປເຮັດວຽກອຶ່ນຊົ່ວຄາວ ຢູ່ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານດຽວກັນ ໃນກຳນົດບໍ່ໃຫ້ກາຍສາມເດືອນ ແລະ ຖ້າເງິນເດືອນຂອງໜ້າວຽກໃໝ່ຫາກຕໍ່າກວ່າ ແມ່ນໃຫ້ຮັກສາເງິນເດືອນເກົ່າໄວ້

ສຳລັບຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ເຫດຜົນຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ທີ່ມີຕໍ່ສະຖານະການນີ້ ທາງອິນໄຊລາວຈະໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ນຳສະເໜີເປັນລະດັບຕໍ່ໄປ 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here