ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ (ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ) ໄດ້ສະເໜີ “ບົດລາຍງານສັງລວມຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບມາດຕະການ ແລະ ນະໂຍບາຍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ຟື້ນຟູເສດຖະກິດ ຈາກວິກິດການ COVID-19 ພາຍຫຼັງທີ່ມີການສໍາຫຼວດ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຈາກໜ່ວຍງານ ສະເພາະກິດ ຂອງ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ. ໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາບາງນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ຟື້ນຟູເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ສະເໜີທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີ:

  1. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການສະເພາະເພື່ອສ້າງໄມ້ງັດເສດຖະກິດ ໃນການຜະລິດໃນທຸກໆຂະແໜງການໄດ້ຜະລິດຄືນໃໝ່ໂດຍມີປະສິດທິພາບສູງກວ່າເກົ່າ. ການຟື້ນຟູເສດຖະກິດອາດໃຊ້ເວລາເຖິງ 28 ເດືອນ ຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ.
  2. ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ອອກນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການເພື່ອແກ້ໄຂໃຫ້ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນມີສະພາບຄ່ອງ ໃນການສະໜອງທຶນກູ້ຢືມໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດອັນສໍາຄັນແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 238/ທຫລ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບ. ມາດຕະການສະເພາະສຸກເສີນປະກອບດ້ວຍ ການຜ່ອນຜັນຂໍ້ກໍານົດຜ່ອນທຶນ, ການປ່ອຍເງິນກູ້ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ການສ້າງກົນໄກສັບປ່ຽນສະກຸນເງິນຕາ, ການສ້າງກອງທຶນຄໍ້າປະກັນເງິນກູ້, ການປ່ອຍເງິນກູ້ສຸກເສີນໃຫ້ ສກວ ແລະ ການປ່ອຍເງິນກູ້ຂອງກອງທຶນສົ່ງເສີມ
  3.  ຂໍສະໜັບສະໜູນໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຂອງ IMF ຍ້ອນເຫັນວ່າຈະເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອແກ້ໄຂບັນຫາລະດັບມະຫາພາກເພື່ອການຟື້ນຟູ ແລະ ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ.
  4. ສະເໜີໃຫ້ມີການພັດທະນາການບໍລິການຮຸ້ນເອກະຊົນໂດຍການອະນຸຍາດສ້າງກອງທຶນຮຸ້ນເອກະຊົນ (Private Equity PE), ຜູ້ລົງທຶນໃນຮຸ້ນ (Venture Capital-VC) ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆເພື່ອລະດົມທຶນເຂົ້າມາຟື້ນຟູເສດຖະກິດ.
  5. ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາຂາຍຊັບສິນທີ່ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ຫຼື ມີສະພາບບໍ່ຄ່ອຍດີປານໃດ ແລະ ການເກັບຊັບສິນທີ່ມີປະໂຫຍດແລະ ມີສະພາບດີໄວ້ຖ້າຜູ້ຊື້ຮຸ້ນຂອງວິສາຫະກິດຫາກແມ່ນນັກລົງທຶນທີ່ມີຄຸນນະພາບມັນຈະນໍາຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດນັ້ນ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານທີ່ແນ່ນອນ. ຂະບວນການຂາຍນັ້ນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນດ້ານຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸດຕິທໍາ.
  6. ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຄໍານວນວ່າລັດຖະບານຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດ ສັນທຶນຢ່າງຕໍ່າສຸດ 380 ລ້ານໂດລາສາຫາລັດຫຼື 2% ຂອງ GDP ປີ 2019 ເພື່ອມາຖົມຂຸມການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ, ຈັດສັນໃຫ້ພາກທຸລະກິດຜະລິດຄືນໃໝ່ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະຕໍ່ສັງຄົມທີ່ຖືກກະທົບ. ໃນນັ້ນຕ້ອງການໃຫ້ພາກທຸລະກິດຈໍານວນປະມານ 152 ລ້ານໂດສາຫາລັດ ຫຼື 40% ຂອງຈໍານວນເງິນທີ່ລະດົມມາ.
  7. ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານອອກນະໂຍບາຍແລະມາດຕະການດ້ານພາສີອາກອນປະກອບດ້ວຍ ການຫຼຸດອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມເປັນ 5% (ຫຼຸດລົງ 50%) ແລະ ຍົກເວັ້ນອາກອນກໍາໄລ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທີ່ຖືກກະທົບຫຼາຍ ແລະ ເປັນບູລິມາສິດໃນໄລຍະ 28 ເດືອນ ນັບແຕ່ເດືອນ 7 ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ.
  8. ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານສືບຕໍ່ປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ວາງມາດຕະການເພື່ອປັບປຸງແວດລ້ອມທຸລະກິດໃຫ້ດີຂື້ນເຮັດໃຫ້ລະດັບການດໍາເນີນທຸລະກິດໄດ້ຫຼູດລົງຈາກທີ່ 154 ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ເວທີ່ທຸລະກິດລາວ (LBF) ເປັນເວທີ ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດຮ່ວມກັບພາກທຸລະກິດ. ສິ່ງສໍາຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນການເພີ້ມທະວີການປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 02/ນຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຄະນະປະສານງານພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດເພື່ອຕິດຕາມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິດັ່ງກ່າວ.

ພ້ອມນີ້, ເພື່ອໃຫ້ການຟື້ນຟູເສດຖະກິດ ໃຫ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດສ້າງພັນທະພາບໃຫ້ສະໜິດແໜ້ນຂື້ນ ເພື່ອການວາງແຜນພັດທະນາ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນບັນຫາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງລັດຖະບານ.

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ພັນທະພາບລັດ-ທຸລະກິດແມ່ນຫ້ອງການຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າ, ການຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າອຸປະໂພກ (ຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 51/ນຍ) ພ້ອມທັງໃນການພັດທະນາລະບົບການສຶກສາເຕັກນິກວິຊາຊີບ (TVET) ແລະ ການພັດທະນາ ແລະ ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here