ຈາກການຖະແຫຼງຂ່າວປະຈໍາວັນ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ໃນວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2020 ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ພຸດທະໄຊ ສີວິໄລ ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເວົ້ານະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ໂດຍທ່ານ ພຸດທະໄຊ ສີວິໄລ ໄດ້ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ຫຼາຍໆຄົນຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ພາກປະຕິບັດ ຂອງແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 238/ທຫລ ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2020 ວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍທາງດ້ານສິນເຊື່ອ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19, ພາໃຫ້ມີຫາງສຽງຈົ່ມວ່າ ແລະ ລົງຄວາມເຫັນຜ່ານສື່ຕ່າງໆໃນແງ່ມຸມທີ່ບໍ່ສ້າງສັນ ດັ່ງນີ້ ມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະເໜີຊີ້ແຈງ ອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມຕໍ່ປະຊາຊົນດັ່ງນີ້:

ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ, ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜ່ອນຜັນຕໍ່ລູກຄ້າ ຂອງຕົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍມີເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍຄື:

 1. ການເລື່ອນເວລາຊໍ້າລະໜີ້ ທັງຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ
 2. ການປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທຳນຽມ ໃຫ້ລູກໜີ້ຂອງຕົນ  ບົນພື້ນຖານການປືກສາຫາລື ຮ່ວມກັນເພື່ອແກ້ໄຂ
 3. ການສະໜອງເງິນກູ້ບ້ວງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ລູກໜີ້ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກະພະຍາດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຟື້ນຟູການຜະລິດ
 4. ປັບປຸງໂຄງສ້າງເງິນກູ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ດ້ານຫຼັກການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໂດຍສະເພາະແມ່ນການກຳນົດກ່ຽວກັບການເລື່ອນເວລາ ຊໍ້າລະໜີ້ ການຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ ຄ່າທຳນຽມ ລວມທັງສະໜອງເງິນກູ້ໃໝ່ ເພື່ອຟື້ນຟູການຜະລິດ ແມ່ນມອບໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ, ສະຖາບັນການເງິນ, ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພິຈາລະນາຮ່ວມກັນກັບລູກຄ້າຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ໂດຍທັງສອງຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນໃຈ ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໂຕຈີງ ແລະ ພ້ອມກັນຫາວິທີແກ້ໄຂ ເພື່ອຜ່ານຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໄປໄດ້ດ້ວຍດີ ຫຼື ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ມີການເຈລະຈາເບິ່ງບັນຫາໂຕຈີງ ເພື່ອຊອກຫາທິດທາງແກ້ ແລະ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜ້ອຍທີ່ສຸດ

ກຸ່ມຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຄື:

 1. ລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເປັນເອກະພາບ ໃນນັ້ນກໍ່ໝາຍເຖິງບຸກຄົນ ນິຕິບຸກຄົນ  ທີ່ຕ້ອງປິດກິດຈະການ ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ
 2. ພະນັກງານ ຫຼື ລູກຈ້າງ ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຖືກປິດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື ໄດ້ຮັບບໍ່ເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ
 3. ຜູ້ປະກອບອາຊີບອິດສະຫຼະ ທີ່ບໍ່ສາມາດປະກອບອາຊີບຂອງຕົນໄດ້ຕາມປົກກະຕິ
 4. ຜູ້ຕິດເຊື້ອ ຫຼື ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຕ້ອງຖືກກັກ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດປະກອບອາຊີບໄດ້ປົກກະຕິ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງປົກກະຕິ
 5. ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງອ້ອມ ທີ່ມີລາຍຮັບຫຼຸດລົງ

ຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນການຮັບນະໂຍບາຍ ແມ່ນມີດັ່ງນີ້:

 1. ຕ້ອງຂຽນໜັງສື ສະເໜີເຖິງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ທີ່ເປັນເຈົ້າໜີ້ຂອງຕົນ
 2. ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ຜົນກະທົບທີ່ຕົນໄດ້ຮັບ ໂດຍມີການຍັ້ງຍືນຈາກການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 3. ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ຕ້ອງດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດ ໂດຍສົມທົບກັບຂະແຫນງການ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບ ກ່ອນດໍາເນີນການປັບປຸງສັນຍາ ແລະ ສະຫນອງສິນເຊື່ອເພີ່ມ ພ້ອມທັງສ້າງລະບຽບພາຍໃນສະເພາະ ເພື່ອນໍາໃຊ້ ເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວລະບົບຂອງຕົນ ໂດຍກໍານົດຂັ້ນຕອນ ແລະ ສໍານວນເອກະສານໃນການສະເຫນີຂອງລູກຫນີ້, ຫ້າມທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ນໍາໃຊ້ບັນດາມາດຕະການຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍ້ ຕົກລົງສະບັບນີ້ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດ, ເຊື່ອງອໍາ ຫຼື ປິດບັງຄຸນນະພາບສິນເຊື່ອ.
 4. ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນການຕິດຕາມກວດກາສິນເຊື່ອທີ່ໄດ້ ຮັບນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ຕ້ອງລາຍງານມາຍັງກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ກົມຄຸ້ມ ຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາຍໃນວັນທີ 10 ຂອງແຕ່ລະເດືອນຕາມແບບຟອມທີ່ກໍານົດ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here