ການດຳລົງຊິວີດຂອງຊາວບ້ານໃນເຂດອ້ອມຮອບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສ່ວນໃຫ່ຍ ເຮັດອາຊີບ ກະສິກໍາ, ຫາເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ. ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ມີຄວາມລື້ງເຄີຍ ກັບທຳມະຊາດ ແລະ ອາຫານການກິນຂອງເຂົາເຈົ້າ ກໍໄດ້ມາຈາກທໍາມະຊາດເປັນຫຼັກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໜໍ່ໄມ້, ຜັກກະຖີ່ນ, ໝາກຈັບ, ໝາກຫວາຍ ແລະ ພຶດຜັກທ້ອງຖີ່ນອື່ນໆອີກ.

ໝາກຫວາຍ ໝາກໄມ້ພື້ນບ້ານແທ້ໆ

ນອກຈາກນີ້ ສັດ ແລະ ແມງໄມ້ໃນທ້ອງຖີ່ນກໍສາມາດໃຊ້ເປັນອາຫານ ແລະ ນໍາມາວາງຂາຍໄດ້ອີກດ້ວຍ ເຊັ່ນ: ຕັກກະແຕນ, ປູນາ, ແມງດາ, ກົບ ແລະ ອື່ນໆ.

ປູນາທອດ

ຕະຫຼາດຊຸມຊົນ ບ້ານ ຂຸດສາມບາດ ເມືອງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເປັນຕະຫຼາດທີ່ໃຫ້ຊາວບ້ານໃນເຂດນັ້ນໄດ້ເອົາເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ພຶດຜັກ ທີ່ຫາມາໄດ້ ມາຂາຍ ໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ກາຍໄປກາຍມາ.

ສໍາລັບໃຜທີ່ກາຍມາທາງນີ້ ກໍຢ່າລືມແວ່ຕະຫຼາດຊຸມຊົນ ຊື້ອາຫານສົດ ອາຫານຫາຍາກ ພືດຜັກ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອເປັນການສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ເຮັດການຜະລິດກະສິກໍາ ຫຼື ຫາເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ໄດ້ມີລາຍໄດ້ ມີວຽກເຮັດງານທໍາ  ແລະ ຜູ້ຊື້ເອງກໍໄດ້ອາຫານທີ່ປອດໄພ  ແລະ ລາຄາເໝາະສົມກັບສະພາບຕົວຈິງອີກດ້ວຍ.

ໝົດຊາມນີ້ ລາຄາ 20.000 ກີບ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here