ກົມການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ (ຂອ), ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ (ອຄ) ອອກຄຳແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍການນໍາໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວເພື່ອອອກໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ຜ່ານແດນ ຫຼື ນຳເຂົ້າເພື່ອສົ່ງອອກຕໍ່ສິນຄ້າ ທີ່ຂຶ້ນກັບກົມການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ເລກທີ 1753/ກຂອ.ບຂອ, ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 2019 ເພື່ອເປັນການຍົກສູງການຄຸ້ມຄອງການອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ຫັນເປັນທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ, ແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນເວລາ ແລະ ຄ່າສິ້ນເປືອງທີ່ຕິດພັນກັບການອອກໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ຜ່ານແດນ ຫຼື ນຳເຂົ້າເພື່ອສົ່ງອອກຕໍ່ ສິນຄ້າ ແລະ ຮັບປະກັນໄດ້ການຜັນຂະຫຍາຍທິດຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານໃນການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມຂອງການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ກຽມພ້ອມໃນການເຊື່ອມໂຍງການຄ້າໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ອີງຕາມ ຄຳແນະນໍາວ່າດ້ວຍການນໍາໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວເພື່ອອອກໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ຜ່ານແດນ ຫຼື ນຳເຂົ້າເພື່ອສົ່ງອອກຕໍ່ ສິນຄ້າ ທີ່ຂື້ນກັບ ກົມການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ເລກທີ 1753/ກຂອ.ບຂອ, ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 2019 ທຸກກິດຈະການທີ່ຕິດພັນກັບການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ຜ່ານແດນ ຫຼື ນຳເຂົ້າເພື່ອສົ່ງອອກຕໍ່ ສິນຄ້າ ທີ່ຂື້ນກັບການຄຸ້ມຄອງ ຂອງ ກົມນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຕ້ອງໄດ້ຫັນມານໍາໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ ການອະນຸຍາດ ໂດຍແນໃສ່ເພື່ອຕັດຂັ້ນຕອນ, ຫຼຸດຜ່ອນເວລາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູ້ປະກອບການ, ການນໍາໃຊ້ ເອກະສານທີ່ເປັນເຈ້ຍ ແລະ ຫັນໄປໃຊ້ລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມໂປ່ງໃສ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນໃນການຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກລັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ.

ເງື່ອນໄຂຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ເປັນພາກລັດ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງການອອກໃບອະນຸຍາດທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:

1) ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ແລະ ອິນເຕີເນັດໃນລະດັບດີ;

2) ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກຄະນະກົມໃຫ້ຮັບຜິດຊອບໃນການພິຈາລະນາໃບອະນຸຍາດຜ່ານລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ; 

3) ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວຈາກບໍລິສັດຮ່ວມ ພັດທະນາລະບົບ LNSW; 

4) ຕ້ອງມີທີ່ຢູ່ອີເມລ (E-mail address) ທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແລະ ນຳສົ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆຈາກການນຳໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວໄດ້. 

ເງື່ອນໄຂຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ເປັນຜູ້ປະກອບການ

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຂໍໃບອະນຸຍາດ ນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ຜ່ານແດນ ຫຼື ນຳເຂົ້າເພື່ອສົ່ງອອກຕໍ່ ສິນຄ້າ ທີ່ຂື້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກົມການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ໂດຍຜ່ານ ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນກິດຈະການ ນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ຜ່ານແດນ ຫຼື ນຳເຂົ້າເພື່ອສົ່ງອອກຕໍ່ ສິນຄ້າ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະຂອງສິນຄ້າ ທີ່ ກົມການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນເປັນຜູ້ນໍາໃຊ້ ກົດທີ່ນີ້ ເພື່ອເບິ່ງການລົງທະບຽນນໍາໃຊ້.

ປະຈຸບັນ, ກົມ ຂອ ໄດ້ເລີ່ມນໍາໃຊ້ການອອກອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກຍານພາຫະນະຜ່ານລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ. ໃນອະນາຄົດ, ຈະໄດ້ມີການນຳໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວເພື່ອອອກສິນຄ້າທີ່ຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ທີ່ຂື້ນກັບການຄຸ້ມຄອງ ຂອງ ກົມນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ເຊັ່ນ: ສິນຄ້າປະເພດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ນ້ຳມັນເຄື່ອງ, ອາຍແກັດຫຸງຕົ້ມ, ປະເພດພາຫະນະ ແລະ ປະເພດເພັດຫຍາບ.

ນອກຈາກນັ້ນ,ຍັງມີຄູ່ມືການນຳໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຂະແໜງການຂອງພາກລັດທີ່ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງການອອກໃບອະນຸຍາດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການນຳໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ (LNSW) ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າໃນຂັ້ນຕອນການຂໍ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດແບບເອເລັກໂທຣນິກໂດຍຜ່ານລະບົບ LNSW.

ທີ່​ມາ: ສູນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ແຫ່ງ ສ​ປ​ປ.ລາວ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here